Pogoji uporabe nakupovalne galerije Diomi.si

1. Uvodne določbe

 • 1.1. Ti pogoji (v nadaljnjem besedilu "pogoji poslovanja") urejajo v skladu z določbami § 1751 odst. 1 zakona št. 89/2012 Zb., Civilni zakonik, s spremembami (v nadaljevanju: Civilni zakonik) medsebojne pravice in obveznosti med družbo 13 bytes, s.r.o., s sedežem na naslovu Čatár Nebiljak 499/2, 089 01 Svidník, IČO: 47 717, vpisana v Komercialni register Okrožnega sodišča Prešov, oddelek: Sro, šk. 30008 / P (v nadaljnjem besedilu "ponudnik") in tretjih oseb (v nadaljnjem besedilu "uporabnik"), ki izhajajo iz pogodb o storitvah (v nadaljnjem besedilu "pogodba o storitvi"), sklenjenih preko ponudnikove spletne strani na naslovu https://www.diomi.si (v nadaljnjem besedilu "spletna stran").
 • 1.2. Besedilo pogojev uporabe lahko ponudnik sproti spreminja ali dopolnjuje. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene na spletnem mestu.
 • 1.3. Diomi® ni spletna trgovina in ne odgovarja za odstopanja v primeru drugačne vsebine v primerjavi s podatki, ki jih posredujejo partnerji. Informacije, objavljene na spletni strani, so zgolj informativne narave. Pred kakršnim koli nakupom priporočamo, da preverite informacije na spletni strani spletne trgovine, vključno s pogoji, ki jih določijo tretje osebe, za katere Diomi® ni odgovoren.

2. Sklenitev storitvene pogodbe

2.1. Pogoji storitve

 • 2.1.1 Ponudniku ni treba zagotavljati storitve, če njeno izvajanje ovirajo ovire na strani uporabnika ali drugih oseb. Tako ponudniku storitve ni treba izvajati zlasti v primeru izpada električne energije, izpada podatkovnega omrežja, drugih okvar, ki jih povzročijo tretje osebe ali višje sile.
 • 2.1.2. Opravljanje storitve je lahko prekinjeno, začasno omejeno, prekinjeno ali zmanjšana kakovost.

2.2. Uporaba storitve

 • 2.2.1. Dostop do storitve je samo za uporabnike. Uporabnik brez predhodnega pisnega soglasja ponudnika nima pravice dovoliti uporabe storitve tretjim osebam.
 • 2.2.2. Uporabnik potrjuje, da ponudnik ne nosi skladno z določbami 5. člena zakona št. 480/2004 Zb., O nekaterih storitvah informacijske družbe in o spremembah nekaterih zakonov (Zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe), s spremembami, odgovornost za vsebino informacij, ki jih hranijo uporabniki. Uporabnik nadalje potrjuje, da ponudnik ni odgovoren za nezakonita dejanja uporabnika.
 • 2.2.3. Uporabnik se ne sme ukvarjati s kakršnimi koli dejavnostmi, katerih cilj je onemogočanje ali omejevanje delovanja strežnika ponudnika, na katerem deluje storitev, niti izvajati drugih napadov na ta strežnik, niti pri takšni dejavnosti ne sme pomagati tretji osebi. Uporabnik ne sme uporabljati uporabniškega računa in storitve na način, ki bi neupravičeno omejeval druge ponudnikove stranke pri uporabi storitve ali kako drugače neupravičeno omejeval ponudnika. Zlasti uporabnik strežnika ponudnika, na katerem deluje storitev, ne sme obremenjevati z avtomatiziranimi zahtevami. 2.2.4. Uporabnik v okviru storitve ne sme uporabljati mehanizmov, orodij, programske opreme ali postopkov, ki imajo ali bi lahko negativno vplivali na delovanje opreme ponudnika, varnost interneta ali drugih uporabnikov interneta.

3. Dodatne pravice in obveznosti strank

 • 3.1. Uporabnik potrjuje, da so računalniški programi, ki sestavljajo spletno mesto, zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabnik se zavezuje, da ne bo izvajal nobene dejavnosti, ki bi njemu ali tretjim osebam omogočila poseganje v računalniške programe ali uporabo računalniških programov, katerih lastninske pravice oziroma uporabnike zagotavlja ponudnik.
 • 3.2. Ponudnika ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v zvezi z uporabnikom v skladu z določbami § 1826 odst. 1 črka e) civilnega zakonika.

4. Politika zasebnosti

 • 4.1. Pravni razlog za obdelavo vaših osebnih podatkov je dejstvo, da je taka obdelava nujna za izpolnitev pogodbe med vami in upravljavcem oziroma za sprejetje ukrepov s strani upravljavca pred sklenitvijo takšne pogodbe v smislu čl. 6 odst. 1 črka (b) Uredba 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu "Uredba").
 • 4.2. Namen obdelave vaših osebnih podatkov je izpolnitev pogodbe med vami in upravljavcem ali ukrepanje upravljavca pred sklenitvijo takšne pogodbe.
 • 4.3. Ni avtomatske individualne odločitve operaterja v skladu s čl. 22 Uredbe. 4.4. Upravljavec bo vaše osebne podatke obdeloval za čas trajanja učinkov pravic in obveznosti po zadevni pogodbi ter za čas, potreben za namene arhiviranja po ustreznih splošno zavezujočih zakonskih predpisih, vendar ne dlje kot v roku, ki ga določajo splošno zavezujoči pravni predpisi.
 • 4.5. Uporabnik ima možnost brezpogojnega soglasja za pošiljanje informacij in poslovnih obvestil s strani ponudnika v zvezi s storitvami na naslov uporabnika. Hkrati ima možnost, da to soglasje kadar koli prekliče.
 • 4.6. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov bodo osebe, ki sestavljajo skupino, osebe, ki izvajajo marketinške storitve za operaterja, osebe, ki zagotavljajo marketinške platforme pri operaterju in osebe, ki izvajajo tehnične ali organizacijske dejavnosti za operaterja v skladu z navodili operaterja (ponudniki osebnih podatkov ).
 • 4.7. Upravljavec vaših osebnih podatkov ne namerava posredovati v tretjo državo (izven EU) ali v mednarodno organizacijo,
 • 4.8. Pod pogoji, določenimi v Uredbi, imate pravico od upravljavca zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov. podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov. >
 • 4.9. Če menite, da je bila obdelava vaših osebnih podatkov kršena ali kršena, imate med drugim pravico, da vložite pritožbo pri nadzornih organih.
 • 4.10. Nimate obveznosti posredovati osebnih podatkov. Posredovanje vaših osebnih podatkov je nujen pogoj za sklenitev in izvajanje pogodbe in brez posredovanja vaših osebnih podatkov operater ne more skleniti ali izvesti pogodbe.

5. Končne določbe

 • 5.1. Če razmerje v zvezi z uporabo spletne strani ali pravno razmerje, vzpostavljeno s pogodbo o opravljanju storitev, vsebuje mednarodni (tuji) element, sta se stranki dogovorili, da njuno razmerje ureja slovaška zakonodaja.
 • 5.2. Kontaktni podatki ponudnika: e-naslov [email protected]
Zadnja posodobitev 15. junija 2022
Gor